top of page

Algemene voorwaarden

De diensten van de vernoemde (“App”) worden aangeboden door ECOTERIAN BV (hierna Ecoterian) gevestigd te Pastoor Evrardlaan 44 met BTW nummer BE 0769.331.150

Deze (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing voor het gebruik van de Ecoterian App, alle overige informatie en diensten worden aangeboden via de Ecoterian App. wordt bedoeld met:

 

“Algemene voorwaarden”: De algemene voorwaarden met betrekking tot het downloaden en het gebruik van de Ecoterian App en ter beschikking gestelde diensten;

 

“App”: toepassingsprogramma voor een smartphone, tablet of computer;

 

“Gebruiker”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Ecoterian App heeft gedownload en gebruikt;

 

“Premium Account”: Een type account waarmee de gebruiker toegang krijgt tot uitgebreidere diensten op de App, dit volgens een abonnementsformule die een jaarlijkse of maandelijkse betaling vereist zoals beschreven onder sectie 5;

 

“Privacy Policy”: Gedragscode die volgens de GDPR-wetgeving aangeeft welke gegevens Ecoterian van de gebruiker verzamelt en wat Ecoterian daarmee doet en die te vinden is op www.becomeecoterian.com

 

1. Algemeen

1.1. Bij het downloaden van de Ecoterian App en het maken van een account op de Ecoterian App, gaat de (“Gebruiker”) akkoord met (i) de Algemene Voorwaarden, (ii) de Algemene Voorwaarden die gepaard gaan met het kopen van een (“Premium Account”) en (iii) de (“Privacy Policy”) van Ecoterian. Bij ontstentenis van een akkoord kan de gebruiker de diensten van de Ecoterian App niet benutten;

 

1.2. de Algemene Voorwaarden mogen door Ecoterian, eenzijdig, ten allen tijde gewijzigd worden. De Gebruiker zal worden geïnformeerd van deze wijzigingen. Door verder gebruik te maken van de App gaat de gebruiker akkoord met deze wijzigingen.

 

2. Registratie en account

2.1. De Gebruiker kan een account maken door de instructies vermeld door de App te volgen. (i) De Gebruiker wordt gevraagd om een geldig e-mailadres op te geven; (ii) De Gebruiker ontvangt een (“verificatiecode”) via opgegeven e-mailadres; (iii) De Gebruiker kan deze verificatiecode opgeven om verder in te loggen op de account. (iv) De Gebruiker kiest een naam en wachtwoord voor de account

 

2.2. De Gebruiker verbindt zich ertoe enkel correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te gebruiken en moet de juistheid hiervan waarborgen;

 

2.3. Pas na het registreren van een account kan de Gebruiker de App volledig benutten.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) de app en (ii) de diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Ecoterian;

 

3.2. Elke weergave, reproductie, aanpassing, gedeeltelijke of volledige exploitatie van de App of aangeboden diensten zonder uitdrukkelijke toestemming van Ecoterian, is strikt verboden;

 

3.3. De Gebruiker gaat akkoord om geen wijzigingen of aanpassingen te maken aan de App of diensten, noch te (“reverse engineeren”) of decompileren of anderszins disassembleren van enig deel van de app of diensten.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1. Ecoterian is enkel aansprakelijk voor opzettelijke schade/kosten of schade/kosten die rechtstreeks voortvloeien uit bewuste roekeloosheid;

 

4.2. Ecoterian sluit kosten/schade uit veroorzaakt door (gebreken aan) de door haar verstrekte App;

 

4.3. Ecoterian sluit verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet of de applicatie, het kabel-(of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van gegevens uit.

 

5. Premium account

5.1. De gebruiker heeft de mogelijkheid om te upgraden naar een (“Premium Account”);

 

5.2. De upgrade naar een premium account vereist een maandelijkse of jaarlijkse betaling van (...) euro;

 

5.3. Met een Premium account heeft de gebruiker toegang tot diensten die een gebruiker
zonder een premium account niet heeft;

 

5.4. Als u uw abonnement op de Diensten tijdens de Gratis Proefperiode niet opzegt, wordt u na afloop van de Gratis Proefperiode ingeschreven voor een maandabonnement op de Dienst. Indien u ons de benodigde gegevens hebt verstrekt, worden u na afloop van de Gratis Proefperiode en zonder verdere aankondiging de Vergoedingen in rekening gebracht die van toepassing zijn op het op dat moment geldende maandabonnement voor de Dienst. U kunt uw abonnement op de Diensten tijdens de Gratis Proefperiode op elk moment opzeggen

5.5. tenzij anders wordt bepaald gebeurt de betaling via overschrijving of online betaling. Wanneer de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening van de gebruiker (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

 

6. Beëindiging gebruik

6.1. De Gebruiker is ten allen tijde gerechtigd het gebruik van de App te beëindigen

 

6.2. Bij voortijdige stopzetting van een Premium Account wordt de restwaarde in één keer aangerekend.

 

7. Toepasselijk recht

7.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

bottom of page